O NAS

Ekipa
















Byli z nami:

Kikari, Miio, Kasai, Mizu, Flaria, Yuzuru, LevyRedfox, Miharu, Pynio, Kyoko, Soplica, Szats, Hekmatyar, Kao, Torri, Lovie, Ori, Aerie, Milka2909, Yukki, Hoshiki, Gabi, Kimiko, Yuuki, Kira, Hayatora, Kiicia, Flrk, Kurune, Judith, Shivie, Ringo, Hajime, Mithra, Opuszek, Animanka, Respite, Debeściak212, Mania, Aki, Sahandris, Mania, Mrozik i Kyoczuś, Nana i Ravel, Midoricat.