O NAS

Ekipa

Byli z nami:

Rąsia, Minachi, Kikari, Miio, Kasai, Mizu, Flaria, Yuzuru,LevyRedfox, Miharu, Pynio, Kyoko, Soplica, Szats, Hekmatyar, Kao, Torri, Lovie, Ori, Aerie, Milka2909, Yukki, Hoshiki, Gabi, Kimiko, Yuuki, Kira, Hayatora, Kiicia, Flrk, Kurune, Judith, Shivie, Ringo, Hajime, Mithra, Opuszek, Animanka, Respite, Debeściak212, Mania, Aki, Sahandris, Mania, Mrozik, Kyoczuś, Nana, Ravel, Midoricat, Natsuki, Kami, Fumiko, Hiruko, ToffeeHaluka, Azumi, Momo, Crimestory, Hekmatyar, Herajna, Matsuyukiso, Pietrzu, danji, neldeM.